звіт завідувача

2021-06-29

Звіт завідувача

Усоцької філії Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2.

перед педагогічним колективом та громадськістю

(червень 2021року)

З березня 2005 року МОНУ (наказ № 178) Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед трудовим колективом та громадськістю запровадило щорічні звіти директорів шкіл про виконану роботу у навчальному закладі.

Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритості та демократичності.

У 2020-2021 н.р. робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової повної середньої освіти, «Положення про освітній округ», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Як завідувач філії, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача філії, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів ).

Будівля нашої школи збудована та прийнята в експлуатацію у 1957 року. Земельна ділянка, на якій розміщена будівля школи та її територія, налічує 2 га.

На початок навчального року в закладі навчалось 22 учнів. За навчальний рік прибуло 2 учні (5 клас, 1 клас).

Навчанням охоплено 100% дітей, що проживають на закріпленій території.

Заклад співпрацює з батьками майбутніх першокласників. Вчителем

Волк О.О. була проведена підготовча робота: підготовлено та обладнано класну кімнату щодо вимог інструкції, проведено бесіди з майбутніми першокласниками та їх батьками. Вчитель пройшла навчання і отримала сертифікати для роботи в НУШ, є постійним учасником онлайн-вебінарів для вчителів початкових класів. Під час навчального процесу Оксана Олегівна постійно використовувала ІКТ.

УСПІШНІСТЬ УЧНІВ в 2020- 2021 н.р.

Початкова школа – 11 учнів, оцінюються в балах 3 учні, з них: високий - 0, достатній - 1, середній – 2, низький - 0

Основна школа – 13 учнів, з них: високий - 1, достатній - 2, середній – 10, низький-0

2.Створення умов для навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

У школі створюються умови для використання інформаційно- комунікативних технологій у навчально – виховному процесі. У навчальному закладі є 2 комп’ютери, 5 ноутбук, 2 проектори, використовується 1 мультимедійний комплект. Постійно працює вебсайт школи. Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку. З цією метою щорічно поповнюється банк даних «Обдарована дитина».

Проводиться систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої обдарованості. Забезпечується участь обдарованих і здібних дітей у районних творчих конкурсах, олімпіадах, змаганнях. Здійснюється моніторинг стану здоров¢я обдарованих дітей.

Проводиться анкетування обдарованих дітей з метою виявлення їх творчих нахилів і здібностей.

Оформлено стенд «Наша гордість».

Систематично відстежуються результати діяльності вихованців.

Проводиться анкетування батьків «Чи розвиваєте ви здібності своєї дитини». Розроблені поради батькам, які прагнуть розвивати здібності своїх дітей. Питання роботи з обдарованими та здібними учнями розглядувалося на батьківських зборах.

Педагогічний колектив школи упродовж року здійснював належну роботу для забезпечення оволодіння учнями базовими загально – навчальними вміннями і навичками, які були спрямовані на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини та створення умов для самореалізації.

Педагогічний колектив Усоцької філії Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 в 2020-2021 н.р. ставить за мету продовжувати працювати над науково - методичною проблемою: «Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу як дієвий засіб для підвищення його ефективності», використання прийомів інтерактивного навчання, інноваційних та інформаційно - комунікативних, проєктних технологій, які спонукають учня до активної позиції на уроці:

- ситуації, в яких учень має захищати свою думку;

- ситуації, які спонукають школярів ставити запитання вчителю, однокласнику;

- рецензування відповідей, творчих робіт інших школярів на уроці й у позаурочний час;

- виконання завдань, розрахованих на використання додаткової літератури, мережі Інтернет;

- вільний вибір завдань пошукового характеру;

- створення ситуації обміну навчальною інформацією серед учнів;

- самоперевірка, аналіз власних пізнавальних робіт.

3. Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу.

Незважаючи на вік закладу та його зношеність, адміністрація школи разом із колективом вчителів, працівників та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню його в робочому стані.

Тому повноцінна підготовка нашої школи до нового 2021-2022 навчального року починається уже зараз.

Школа працює в режимі стабільності, ліміти на використання енергоносіїв не перевищено.

4. Заходи щодо забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

У 2020-2021 навчальному році чисельність працівників закладу становить: педагогічних працівників – 5 та 1 сумісник. Обслуговуючого персоналу – 3.

Першу кваліфікаційну категорію мають 3 вчителів, спеціалісти - 2.

Атестація педагогічних працівників 2020-2021 навчального року проводилася за планом, згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України.

Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профоргом школи.

5. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів та педагогічних працівників.

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче харчування учнів 1-9 класів. Шкільний кухар Радюхіна С.В. намагається створити домашню затишну атмосферу під час смачних обідів. Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я. 22 учні охоплені гарячим харчуванням ( обід).

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю , термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим. Випадків порушення термінів реалізації продуктів не було. Учні перебувають у їдальні під час прийому їжі в супроводі вчителів. Їдальня систематично поновлюється дезінфікуючими та миючіми засобами.

Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі.

6. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

У 2020-2021н.р. безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно положення про організацію роботи з охорони праці. Учні та вчителі дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

В школі розміщено план евакуації у разі небезпеки чи аварії. Щороку проводиться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі розміщено стенди по безпечній поведінці «Правила поведінки на воді та надання допомоги (в літній та зимовий періоди) «Безпека користування газом», «Куточок пожежної безпеки», «Правила користування електричним струмом - радимо, попереджаємо і застерігаємо!», «Правила дорожнього руху», «Основи пожежної безпеки», «Дії населення при виникненні надзвичайних ситуацій», «Куточок дорожнього руху».

За навчальний рік під час навчально-виховного процесу не зафіксовано фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

7. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

В цьому навчальному році соціальний паспорт школи має такий вигляд: багатодітних сімей – 4, в них дітей 10; малозабезпечених сімей – 4. Дітей-інвалідів- 0, діти – сироти – 3, діти на «Д» обліку – 2. Ці учні постійно перебувають у центрі уваги адміністрації навчального закладу. Здійснюється підвіз дітей шкільним автобусом ( 2 учні навчаються із с.Привокзально, 4 учні – з с.Паліївка).

Класні керівники ведуть соціальний паспорт класу, прагнуть тримати на контролі відвідування учнями занять у школі, обстеження санітарно-побутових умов проблемних сімей, відвідування класними керівниками учнів вдома.

З метою надання соціальної підтримки протягом року всі діти даних категорій відвідувались громадським інспектором за місцем проживання. Проводились виховні, профілактичні заходи з учнями та батьками.

Класні керівники ведуть соціальний паспорт класу, прагнуть тримати на контролі відвідування учнями занять у школі, обстеження санітарно-побутових умов проблемних сімей, відвідування класними керівниками учнів вдома.

8.Стан дитячого травматизму.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Протягом навчального року у закладі не зафіксовано жодного випадку травматизму дітей в школі.

В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями, проводяться профілактичні заходи.

9.Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Виховання учнів в школі і сім'ї – щоденний нерозривний зв'язок, клопіткий творчий процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі, є безпосередніми учасниками навчання та виховання підростаючого покоління.

Класні керівники співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома; спілкуються з родиною; тримають зв'язок через щоденники, мобільний телефон; проводять батьківські лекторії, батьківські збори, анкетування, опитування (дистанційно).

Навчальний заклад тісно співпрацює з сільською бібліотекою, Будинком культури. Діти активно беруть участь у різноманітних виховних заходах, святкових концертах села.

Щиро вдячна всім за щоденну наполегливу працю, творчість і винахідливість, за вклад кожного у виконання своїх обов’язків.

15.06.2021

Завідувач філії Т.П.Ворона

Кiлькiсть переглядiв: 131

Коментарi